شارژ حساب

گزارشات کیف پول

شناسه شماره سفارش وام بدهی ها شرح تاریخ
38
#4635 - دیدن سفارش - 272,000 تومان Checkout using wallet funds تیر 25, 2020 08:15:50
37
#4285 - دیدن سفارش - 420,000 تومان Partial Payment خرداد 20, 2020 19:00:08
36
- 420,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 08:44:11
35
- - 1,000 تومان Admin withdraw funds خرداد 20, 2020 07:14:22
34
- 1,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:13:50
33
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:12:40
32
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:12:06
31
- 2,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:06:58
30
- 1,000,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:06:38
29
- 1,000,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:05:33
28
- 2,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:05:25
27
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:05:08
26
- 1,000 تومان - ???? ??? ???? ????? خرداد 20, 2020 07:04:57
25
#4030 - دیدن سفارش - 1,089,000 تومان Checkout using wallet funds اردیبهشت 17, 2020 08:38:21
24
- 1,315,000 تومان - ???? ??? ???? ????? اردیبهشت 17, 2020 07:39:48
23
#3887 - دیدن سفارش - 649,000 تومان Checkout using wallet funds فروردین 30, 2020 10:33:17
22
- 3,720,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 29, 2020 07:01:50
21
- 1,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 29, 2020 04:58:38
20
#3786 - دیدن سفارش - 174,000 تومان Checkout using wallet funds فروردین 21, 2020 08:59:57
19
- 138,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 21, 2020 08:08:14
18
- 198,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 21, 2020 08:08:03
17
- 198,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 21, 2020 08:07:52
16
- 80,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 21, 2020 07:57:50
15
#3554 - دیدن سفارش 28,000 تومان - Order cancelled فروردین 06, 2020 15:23:57
14
#3554 - دیدن سفارش - 28,000 تومان Partial Payment فروردین 06, 2020 13:54:58
13
#3553 - دیدن سفارش - 72,000 تومان Checkout using wallet funds فروردین 06, 2020 13:50:57
12
- 1,770,000 تومان - Wallet manually modified فروردین 04, 2020 11:47:25
11
- - 1,800,000 تومان Wallet manually modified فروردین 04, 2020 11:47:25
10
- 1,800,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 04, 2020 11:45:59
9
#3524 - دیدن سفارش - 75,000 تومان Checkout using wallet funds فروردین 03, 2020 19:22:11
8
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 03, 2020 09:25:51
7
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 03, 2020 09:19:25
6
- 100,000 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 03, 2020 09:18:38
5
- 100 تومان - ???? ??? ???? ????? فروردین 03, 2020 09:12:33
4
#3506 - دیدن سفارش - 399,000 تومان Checkout using wallet funds فروردین 02, 2020 13:58:39
3
- 399,000 تومان - Admin added funds اسفند 31, 2020 10:24:32
2
- 100,000 تومان - Admin added funds اسفند 31, 2020 09:21:25
1
- 100,000 تومان - Admin added funds اسفند 30, 2020 16:35:27
شناسه شماره سفارش وام بدهی ها شرح تاریخ