46 دقیقه و 3 ثانیه
56 دقیقه و 57 ثانیه
58 دقیقه و 31 ثانیه
44 دقیقه و 59 ثانیه
76 دقیقه و 26 ثانیه
60 دقیقه و 33 ثانیه
45 دقیقه و 10 ثانیه
58 دقیقه و 8 ثانیه
64 دقیقه و 15 ثانیه