02. آیا این روزها زمان مناسبی برای راه اندازی کسب و کار هست؟

 

کیفیت اندیشه

آیدین نامدار

سریع و بی‌فایده

آیدین نامدار