برنامه ریزی

 • 1 درس
 • 46 دقیقه
87,000 تومان افزودن به سبد

هدف گذاری

 • 1 درس
 • 82 دقیقه
115,000 تومان افزودن به سبد

مدیریت زمان

 • 1 درس
 • 79 دقیقه
75,000 تومان افزودن به سبد

عملگرایی

 • 1 درس
 • 25 دقیقه
49,000 تومان افزودن به سبد

رسیدن به اوج تمرکز

 • 1 درس
 • 50 دقیقه
72,000 تومان افزودن به سبد

تصمیم گیری

 • 1 درس
 • 45 دقیقه
67,000 تومان افزودن به سبد