چرا در استخدام زنان به مردان ترجیح داده می شوند؟

چرا در استخدام زنان به مردان ترجیح داده می شوند؟

این یک حقیقت تلخ است که در جامعه ایران و حتی در جامعه جهانی، زنان در مرحله استخدام به مردان ترجیح داده می شوند. چرا می گویم حقیقت تلخ چون بخش بزرگی از این ترجح به واسطه فشارهایی است که از ناحیه اجتماع بر زنان وارد می آید و از آنجایی که زنان فرمان بردارتر از مردان تربیت یافته اند، در مقایسه با مردی با ویژگی ها و مهارتهای مشابه، گزینه بهتری برای یک مدیر به شمار می آیند. البته این کل ماجرا نیست و ابعاد روشن و تارک دیگری هم در این حقیقت وجود دارد که اگر تا پایان با این پادکست به بیان آیدین نامدار همراه باشید با بخش بزرگی از این ابعاد آشنا خواهید شد.

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه