رابطه میان برندینگ و عمل به مسئولیت های اجتماعی

رابطه میان برندینگ و عمل به مسئولیت های اجتماعی

همه ما در مقابل اجتماعی که در آن زندگی می کنیم مسئولیتهایی داریم. برندها هم مستثنی نسیتند با این تفاوت که اگر برندها هوشمندانه از فرصت عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود استفاده کنند، می توانند دست آوردهای تجاری ارزشمندی داشته باشند

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه