اصول قیمت گذاری و برخورد با درخواست تخفیف

اصول قیمت گذاری و برخورد با درخواست تخفیف

باید یاد بگیریم درست قیمت گذاری کنیم و باید یاد بگیریم در مقابل درخواست تخفیفف از سوی مشتری درست پاسخ دهیم

نقد ها

نظر دهید