از نظر شخصی تا پیروزی در کسب و کار

از نظر شخصی تا پیروزی در کسب و کار

انسانهای منظم دست آوردهای بهتری دارند. چرا که با راندمان بیشتری کار می کنند و از همین رو خالق نتایج بهتر هستند. باید پذیرفت که میان نظم شخصی و موفقیت در کسب و کار یک رابطه تنگاتنگ وجود دارد

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه